นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้งาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่านเป็นหลัก ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังพันธมิตรในทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประวัติการใช้งาน, เนื้อหาที่ท่านสนใจ, ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก เช่น ชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, รวมถึงข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อซื้อสินค้าและบริการ เช่นข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อใช้งานโปรแกรมบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น คณะที่สนใจ, คะแนนสอบต่างๆ เพื่อคำนวณคะแนนและประมวลผลจัดอันดับ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก รวมถึงพันธมิตรในทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของท่าน และของกิจการบางส่วนดังต่อไปนี้

 

เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่านผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้เรา
เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และโซเชียลมีเดีย ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้ตรงกับพฤติกรรมของท่าน และต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร
เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสื่อสารการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้บริษัท
การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)
บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการ และอาจให้ผู้ให้บริการภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของเรา ซึ่งผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนเราโดยอิสระ และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

สิทธิของผู้ใช้บริการ (User's Rights)
ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการอาจจะยกเลิกการใช้บริการทั้งหมด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการอาจจะขอดู หรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้จากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ จากบริษัทฯ โดยการติดต่อบริษัทฯ ที่ webmaster@Maewsomnovel.com

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการติดต่อบริษัทฯ ที่ webmaster@Maewsomnovel.com

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการติดต่อบริษัทฯ ที่ webmaster@Maewsomnovel.com

 

คำถาม (Inquiries)
หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน การเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ webmaster@Maewsomnovel.com

 

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายฉบับล่าสุด

 

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการของเรานี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต